Säännöt
Kehittyvä Sieppijärvi ry

 
1.
Yhdistyksen nimi on Kehittyvä Sieppijärvi ry ja sen kotipaikka on Kolarin kunta.

2. Yhdistyksen tarkoituksena on Sieppijärven kylän asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen ajaminen, viihtyvyyden ja yhteishengen lisääminen, perinteiden vaaliminen ja elinkeinojen ja yritystoiminnan kehittäminen sekä kaikenpuolisen hyvinvoinnin edistäminen kylässä.

3. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa antamalla lausuntoja viranomaisille, osallistumalla koulun työskentelyyn, järjestämällä tiedotus- ja koulutustilaisuuksia, kokouksia ja juhlia.

4. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi suunnitella, toimeenpanna ja osallistua paikallisiin ja/tai alueellisiin elinkeinojen ja yrittäjyyden kehittämishankkeisiin sekä edistää hankkeisiin osallistuvien tahojen yhteistyötä. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja sekä hakemuksen perusteella myönnettäviä julkisia ja/tai yksityisiä kehittämisvaroja, avustuksia tms. sekä järjestää talkoita.

5. Yhdistyksen jäsenenä voi olla kuka tahansa Sieppijärven kylän asukas. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.

6. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri-rahastonhoitaja sekä kolme muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

7. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä niin vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa yhdessä.

9. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen, hallituksen vuosikertomus sekä muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta (eli kevätkokousta).

10. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta kylän ilmoitustauluille, Facebook-sivuille sekä Sieppijärven kylän nettisivuille.

11. Syyskokous on pidettävä ennen marraskuun loppua ja sen tulee käsitellä seuraavat asiat:

1) valita joka toinen vuosi hallitus

2) valita tarvittavat työryhmät seuraavaa vuotta varten

3) päättää seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruudesta

4) valita kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa seuraavaa vuotta varten

5) päättää kokouskutsujen toimittamistavasta

6) päättää tarvittaessa kokouskutsujen ilmoituslehdestä tai – lehdistä.

12. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain ennen maaliskuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1:10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

13. Vuosikokouksessa on käsiteltävä seuraava asia:

1) esitetään hyväksyttäväksi hallituksen vuosikertomus

2) esitetään edellisen vuoden tilit sekä tilintarkastajien lausunto, vahvistetaan tilinpäätös ja

päätetään hallituksen vastuuvapaudesta.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokoukseen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14. Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta taikka yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, kun vähintään ¾ annetuista äänistä sitä kannattaa. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

15. Muilta osin noudatettakoon lakia yhdistyksistä.

Kyläpäällikko:
   Reeta Ikonen
  reeta.ikonen[at]hotmail.fi
  +358405064273

 

Kyläsihteeri:
   Piritta Unga
  pirittaunga[at]gmail.com
  040 9122908

Jos sinulla on kysyttävää, palautetta tai esimerkiksi ideoita kyläyhdistykselle, voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen:

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.